Algemene Voorwaarden

 • AdvoCasso is een debiteurenbeheer- en incassoformule voor de zakelijke markt, gebaseerd op uitvoering door gespecialiseerde advocaten, die gehouden zijn aan de Gedragsregels voor Advocaten in Nederland.
  Op AdvoCasso rust een inspanningsverplichting, zodat AdvoCasso niet instaat voor een bepaald resultaat.
 • Opdrachtgever verleent aan AdvoCasso een niet-opzegbare, onherroepelijke en onvoorwaardelijke opdracht de ter incasso gegeven vordering zelf te innen en draagt die daarmee bij wijze van cessie bij opdracht aan AdvoCasso over, met tevens het recht die cessie aan debiteur mede te delen. Indien een overschot resteert nadat AdvoCasso zich op de opbrengst van de geinde vordering heeft verhaald, is AdvoCasso bevoegd dit overschot onder zich te houden totdat vaststaat dat AdvoCasso geen vorderingen op de opdrachtgever meer heeft of zal verkrijgen. De opdrachtgever geeft daartoe bij deze en bij voorbaat zijn aanspraak op dit overschot tot zekerheid in pand aan AdvoCasso.
 • Opdrachtgever geeft door de opdrachtverlening tot incasso tevens uitdrukkelijk het recht en volmacht aan AdvoCasso om met ontvangen bedragen eerst en met voorrang de kosten en het honorarium, alsook de bijdrage in de kosten van een procedure, alsmede eventuele oude openstaande declaraties, te verrekenen; dit ongeacht opeisbaarheid, de valuta waarin de vorderingen luiden en ongeacht eventueel aan de vorderingen verbonden voorwaarden of tijdsbepalingen. Dit recht treedt direct in bij aanvrage van het faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, alsmede wanneer beslag ten laste van hem wordt gelegd en wanneer opdrachtgever de incasso elders uitbesteedt. AdvoCasso zal alsdan de opdracht zo goed mogelijk afronden.
 • De door opdrachtgever aan AdvoCasso verschuldigde tarieven zijn vastgelegd in de bijlage die aan deze Algemene Voorwaarden zijn gehecht met als opschrift: TARIEVEN ADVOCASSO 2021
 • Door het groot aantal zaken dat AdvoCasso behandelt en door de gewenste snelheid van handelen en het gebruiksgemak, kan het voorkomen dat (oud-) opdrachtgevers in nieuwe gevallen als debiteur worden aangeschreven. AdvoCasso heeft de vrijheid die opdrachten uit te voeren, gekoppeld aan een poging tot bemiddeling. Elke (oud-) opdrachtgever heeft de zekerheid dat geen gerechtelijke procedure tegen hem aanhangig zal worden gemaakt door hetzelfde advocatenkantoor dat eerder t.b.v. hem werd ingeschakeld en dat bij inhoudelijk verweer de incasso stopt. Tevens heeft elke bestaande en oud opdrachtgever de zekerheid dat geen enkele vertrouwelijke informatie tegen hem gebruikt wordt of aan een andere cliĆ«nt of opdrachtgever verstrekt wordt.
 • AdvoCasso zorgt zelfstandig voor de juridische en financiĆ«le afwikkeling met opdrachtgever, met ingeschakelde advocaten, gerechten, deurwaarders  en derden en de doorbelasting daarvan aan opdrachtgever. AdvoCasso is gerechtigd dit voor opdrachtgever op eigen initiatief uit te voeren conform de overeengekomen werkwijze, voorwaarden en tarieven en verder zoals AdvoCasso dat nodig acht voor een optimale uitvoering van de opdracht.
 • Voor de digitale inzage in het dossier krijgt elke opdrachtgever een inlognaam en uniek wachtwoord, welke geheim en strikt persoonlijk zijn. AdvoCasso is niet aansprakelijk voor schade door het gebruik of misbruik van het digitale dossier of verstrekte inloggegevens Opdrachtgever vrijwaart AdvoCasso van elke aanspraak van derden ter zake.
 • AdvoCasso aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van de opdracht tenzij deze aan opzet of grove schuld zijn te wijten en tevens daarvoor dekking bestaat onder de daarvoor afgesloten verzekering. Alle aanspraken vervallen indien opdrachtgever niet schriftelijk reclameert binnen 1 maand na een geconstateerd gebrek, dan wel nadat een gebrek had kunnen worden geconstateerd, maar maximaal 6 maanden na het gebrek.
 • De privacyverklaring van AdvoCasso staat op www.advocasso.nl en wordt continu bijgewerkt op basis van voortschrijdende inzicht en ontwikkelingen.

Heerlen-Maastricht-Sittard-Roermond-Venlo-Eindhoven- Aken, 1 maart 2021

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart