Algemene Voorwaarden

AdvoCasso is een debiteurenbeheer- en incassoformule voor de zakelijke markt, gebaseerd op uitvoering door gespecialiseerde advocaten, die gehouden zijn aan de Gedragsregels voor Advocaten in Nederland. Op AdvoCasso rust een inspanningsverplichting, zodat AdvoCasso niet instaat voor een bepaald resultaat.

  1. Elke opdracht aan AdvoCasso start met de bevestiging daarvan aan opdrachtgever en direct een waarschuwingsbrief aan debiteur. Gedurende 5 dagen kunnen debiteur en opdrachtgever onderling tot een algehele afdoening van de vordering komen, zonder dat het onder 2. en verder gestelde in werking treedt. Opdrachtgever kan er voor kiezen die waarschuwing over te slaan. Bij vorderingen boven €10.000 en bij vorderingen die geheel of gedeeltelijk meer dan drie maanden oud zijn, wordt opdrachtgever geacht dit te willen overslaan, behoudens wanneer vooraf anders aangegeven.

  2. Leidt de waarschuwing niet binnen 7 dagen tot bericht van opdrachtgever aan AdvoCasso dat de vordering is afgedaan, of kiest opdrachtgever ervoor die fase over te slaan, dan volgt direct de echte incassobrief aan debiteur en neemt AdvoCasso de inning van de vordering geheel van opdrachtgever over.  De opdracht aan AdvoCasso omvat dan het hele traject van incasso; te beginnen bij de buitengerechtelijke fase en eindigend na de te kiezen gerechtelijke fase en executie, dan wel te kiezen schuldbewaking gedurende minimaal 5 jaar, dan wel wanneer het maximale resultaat is behaald en AdvoCasso en opdrachtgever gezamenlijk besluiten de opdracht te beëindigen.

  3. Vanaf de in 2. genoemde incassobrief is opdrachtgever aan AdvoCasso bij elk (geheel of gedeeltelijk) behaald resultaat het honorarium en de kosten verschuldigd conform de in deze voorwaarden opgenomen tarieven. Aan resultaat wordt gelijkgesteld de situatie waarin opdrachtgever eenzijdig besluit de opdracht aan AdvoCasso geheel of gedeeltelijk in te trekken of er voor kiest het dossier niet verder te laten behandelen door AdvoCasso.
    Onder resultaat wordt verstaan de ontvangst van elk geldbedrag of tegenprestatie en ook wanneer rechtstreeks aan opdrachtgever wordt betaald of deze besluit tot verrekening, of een andere vorm van afdoening, kwijtschelding of opschorting. Het tarief geldt dan over de hele vordering.
    AdvoCasso probeert alle kosten te verhalen op de debiteur voor zover de wet dit toestaat en/of door de rechter wordt toegewezen.
  • Opdrachtgever verleent aan AdvoCasso een niet-opzegbare, onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht tot cessie van de ter incasso gegeven vordering, geheel of gedeeltelijk, bestaand of relatief of absoluut toekomstig, eenmalig of herhaald, aan zichzelf of aan een derde, met tevens het recht die cessie aan debiteur mede te delen. Indien een overschot resteert nadat AdvoCasso zich op de opbrengst van de geinde vordering heeft verhaald, is AdvoCasso bevoegd dit overschot onder zich te houden totdat vaststaat dat AdvoCasso geen vorderingen op de opdrachtgever meer heeft of zal verkrijgen. De opdrachtgever geeft daartoe bij deze en bij voorbaat zijn aanspraak op dit overschot tot zekerheid in pand aan AdvoCasso.
  • Opdrachtgever geeft door de opdrachtverlening tot incasso tevens uitdrukkelijk het recht en volmacht aan AdvoCasso om met ontvangen bedragen eerst en met voorrang de kosten en het honorarium, alsook de bijdrage in de kosten van een procedure, alsmede eventuele oude openstaande declaraties, te verrekenen; dit ongeacht opeisbaarheid, de valuta waarin de vorderingen luiden en ongeacht eventueel aan de vorderingen verbonden voorwaarden of tijdsbepalingen. Dit recht treedt direct in bij aanvrage van het faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, alsmede wanneer beslag ten laste van hem wordt gelegd en wanneer opdrachtgever de incasso elders uitbesteedt. AdvoCasso zal alsdan de opdracht zo goed mogelijk afronden.

6.   AdvoCasso zorgt zelfstandig voor de juridische en financiële afwikkeling met opdrachtgever, met ingeschakelde advocaten, gerechten, deurwaarders  en derden en de doorbelasting daarvan aan opdrachtgever. AdvoCasso is gerechtigd dit voor opdrachtgever op eigen initiatief uit te voeren conform de overeengekomen werkwijze, voorwaarden en tarieven en verder zoals AdvoCasso dat nodig acht voor een optimale uitvoering van de opdracht.

7.   Voor de digitale inzage in het dossier krijgt elke opdrachtgever een inlognaam en uniek wachtwoord, welke geheim en strikt persoonlijk zijn. AdvoCasso is niet aansprakelijk voor schade door het gebruik of misbruik van het digitale dossier of verstrekte inloggegevens Opdrachtgever vrijwaart AdvoCasso van elke aanspraak van derden ter zake.

8.   Door het groot aantal zaken dat AdvoCasso behandelt en door de gewenste snelheid van handelen en het gebruiksgemak, kan het voorkomen dat (oud-) opdrachtgevers in nieuwe gevallen als debiteur worden aangeschreven. AdvoCasso heeft de vrijheid die opdrachten uit te voeren, gekoppeld aan een poging tot bemiddeling. Elke (oud-) opdrachtgever heeft de zekerheid dat geen gerechtelijke procedure tegen hem aanhangig zal worden gemaakt door hetzelfde advocatenkantoor dat eerder t.b.v. hem werd ingeschakeld en dat bij inhoudelijk verweer de incasso stopt. Tevens heeft elke bestaande en oud opdrachtgever de zekerheid dat geen enkele vertrouwelijke informatie tegen hem gebruikt wordt of aan een andere cliënt of opdrachtgever verstrekt wordt.

9.   De tarieven van AdvoCasso gelden voor vorderingen die niet inhoudelijk door de debiteur betwist worden. Indien de debiteur de vordering wel betwist, zal AdvoCasso dat juridisch en feitelijk kort beoordelen en kosteloos adviseren hoe verder te gaan. Indien de opdrachtgever na betwisting kiest voor voortzetting van de zaak, geldt deze als op tegenspraak en wordt deze voor het verdere traject overgeheveld naar een door AdvoCasso in te schakelen advocatenkantoor tegen het tarief in deze voorwaarden.

10. AdvoCasso aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van de opdracht tenzij deze aan opzet of grove schuld zijn te wijten en tevens daarvoor dekking bestaat onder de daarvoor afgesloten verzekering. Alle aanspraken vervallen indien opdrachtgever niet schriftelijk reclameert binnen 1 maand na een geconstateerd gebrek, dan wel nadat een gebrek had kunnen worden geconstateerd, dit met een maximum van 6 maanden na het gebrek.

11. De privacyverklaring van AdvoCasso staat op www.advocasso.nl en wordt continu bijgewerkt op basis van voortschrijdende inzicht en ontwikkelingen.

Heerlen-Maastricht-Sittard-Roermond-Venlo-Eindhoven en Aken, 1 april 2019

TARIEVEN 2019
(alles te vermeerderen met B.T.W., behalve over griffierechten)

Debiteurenbeheervergoeding:

Een vaste vergoeding van €25 bij opstart dossier,
alsmede bij maat- en extra werk: €15 per handeling.

Incassovergoeding (buitengerechtelijk):

Vanaf de incassobrief heeft AdvoCasso recht op de navolgende

percentages over alle bereikte resultaten, ongeacht de vorm daarvan

(zie ook art. 3 van de algemene voorwaarden).

€        0        –        €  10.000:            15 %

€10.000        –        €  20.000:            10 %

€20.000        –        €  40.000:              5 %

€40.000        –        €100.000:            2,5%

Over alles meer dan:€100.000:              1%.

Vaste bedragen voor incassoprocedures
(all-in: inclusief griffierechten, deurwaarderskosten, uittreksels en executie e.d., maar exclusief bovenstaande percentages voor het buitengerechtelijk traject)
de debiteur dient deze kosten deels tot geheel aan u te vergoeden!

●       vordering van           €         0  tot  €      500:   €     375

●       vordering van           €      500 tot  €    2.500:   €     950

●       vordering van           €   2.500 tot  €    7.500:   €  1.050         

●        vordering van           €   7.500 tot  €  12.500:  €  1.250

●       vordering van           € 12.500 tot   €  25.000:  €   3.250

●       vordering boven                            €100.000:   €  5.450       


Extra: als debiteur betaalt na het opstellen van de dagvaarding,
maar voordat de zaak bij de rechter is: krijgt u 50% terug!

Faillissementsaanvraag (als incassomiddel):      €  1.250.

Vaste bedragen bij tegenspraak, beslag en/of ontruiming

Zaken op tegenspraak of met een tegeneis zijn geen incasso’s en vallen niet onder de tarieven voor incassoprocedures: dat zijn gewone advocatenzaken.

Echter bieden wij daarvoor de cliënten van AdvoCasso als service toch ook weer vaste en gematigde tarieven aan, gerelateerd aan de hoogte van de vordering, maar all-in voor dagvaarding t/m vonnis en executie daarvan!

●       vordering van       €             0 tot  €  12.500:  €   2.850

●       vordering van       €     12.500 tot  €  25.000:  €   3.950

●       vordering van       €     25.000 tot  €100.000:  €   6.250

●       vordering boven                            €100.000:  €   9.950

Over het gedeelte hiervan dat voor de griffierechten is bedoeld (variabel) betaalt u geen B.T.W., de rest wordt wel daarmee verhoogd.

    
Extra: als debiteur betaalt na het opstellen van de dagvaarding,
maar voordat de zaak bij de rechter is: krijgt u 50% terug!

Bij winst moet de debiteur u dit grotendeels vergoeden.

Bij verlies moet u de kosten van de debiteur vergoeden.

Als de wederpartij een tegeneis indient, wordt het verweer daartegen     gevoerd tegen een gematigd tarief ad 25% van laatstgenoemde bedragen.

Dat wordt dan apart gefactureerd.

De tarieven gelden alleen bij procedures in Nederland.

Voor het buitenland selecteren wij graag voor u een bekwame advocaat aldaar en met duidelijke prijsafspraken.

Conservatoire beslagen

Hiervoor geldt een extra-honorarium van €500,00 en er moet rekening gehouden worden met extra deurwaarderskosten.

     Ontruimingen

Hiervoor geldt een extra-honorarium van €500,00 en er moet rekening gehouden worden met extra deurwaarderskosten (kunnen fors oplopen!).

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart