Algemene Voorwaarden

 
 
  • AdvoCasso is een debiteurenbeheer- en incassoformule voor de zakelijke markt. Op AdvoCasso rust een inspanningsverplichting, zodat AdvoCasso niet instaat voor een bepaald resultaat.

  • Vanaf het aanvaarden van de opdracht tot incasso zorgt AdvoCasso zelfstandig en naar eigen goeddunken voor de hele operationele juridische en financiële afwikkeling daarvan met opdrachtgever, debiteur en in te schakelen derden zoals o.a. advocaten, gerechten en deurwaarders. AdvoCasso streeft naar een zo snel en kansrijk mogelijke afdoening, met de vrijheid waar AdvoCasso dat geëigend acht betalingsregelingen aan te gaan tot maximaal 6 maanden zonder overleg met opdrachtgever.

  • Kiest opdrachtgever er vóór het moment van algehele afwikkeling van een opdracht of bij een gerechtelijke procedure ervoor de opdracht in te trekken of aan een ander incassobedrijf over te dragen of bij een ander advocatenkantoor onder te brengen, dan heeft Advocasso direct recht op dezelfde volledige vergoeding als wanneer AdvoCasso zelf de opdracht met volledig succes had afgewikkeld. Tevens heeft AdvoCasso dan recht op vergoeding van de onder artikel 6 door haar gemaakte kosten van derden.

  • Opdrachtgever verleent aan AdvoCasso een niet-opzegbare, onherroepelijke en onvoorwaardelijke opdracht tot incasso, tevens omvattend de (volmacht tot) cessie aan AdvoCasso van de ter incasso gegeven vordering, geheel of gedeeltelijk, bestaand of relatief of absoluut toekomstig, eenmalig of herhaald, aan zichzelf of aan een derde, met tevens het recht die cessie aan debiteur mede te delen. Indien een overschot resteert nadat AdvoCasso zich op de opbrengst van de geinde vordering heeft verhaald, is AdvoCasso bevoegd dit overschot onder zich te houden totdat vaststaat dat AdvoCasso geen vorderingen op de opdrachtgever meer heeft of zal verkrijgen. De opdrachtgever geeft daartoe bij deze en bij voorbaat zijn aanspraak op dit overschot tot zekerheid in pand aan AdvoCasso.

  • Opdrachtgever geeft door de opdrachtverlening tot incasso tevens uitdrukkelijk het recht en volmacht aan AdvoCasso om uit de geïncasseerde bedragen eerst en met voorrang al haar kosten en honorarium, alsook de bijdrage in de kosten van een procedure, alsmede eventuele oude openstaande declaraties, te voldoen; dit ongeacht opeisbaarheid, de valuta waarin de vorderingen luiden en ongeacht eventueel aan de vorderingen verbonden voorwaarden of tijdsbepalingen. Dit recht treedt direct in bij aanvrage van het faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, alsmede wanneer beslag ten laste van hem wordt gelegd en wanneer opdrachtgever de incasso elders uitbesteedt. AdvoCasso zal alsdan de opdracht zo goed mogelijk afronden

  • De door opdrachtgever aan AdvoCasso verschuldigde tarieven zijn vastgelegd in de bijlage die aan deze Algemene Voorwaarden zijn gehecht met als opschrift: TARIEVEN ADVOCASSO 2023. Alle die kosten komen voor rekening van opdrachtgever voor zover niet verhaald op debiteur. Bij niet-tijdige betaling worden de facturen van AdvoCasso verhoogd met de wettelijke rente en met kosten ter hoogte van 15% van het openstaande bedrag, met een minimum aan kosten van €75,- en met alle daadwerkelijk te maken kosten van inning van die facturen, rente en boete, de daadwerkelijke gehele kosten en honoraria van gerechtelijke procedures daaronder begrepen.

  • Door het groot aantal zaken dat AdvoCasso behandelt en door de gewenste snelheid van handelen en het gebruiksgemak, kan het voorkomen dat (oud-) opdrachtgevers in nieuwe gevallen als debiteur worden aangeschreven. AdvoCasso heeft de vrijheid die opdrachten uit te voeren, gekoppeld aan een poging tot bemiddeling. Elke (oud-) opdrachtgever heeft de zekerheid dat geen gerechtelijke procedure tegen hem aanhangig zal worden gemaakt door hetzelfde advocatenkantoor dat eerder t.b.v. hem werd ingeschakeld. Tevens heeft elke bestaande en oud opdrachtgever de zekerheid dat geen enkele vertrouwelijke informatie tegen hem gebruikt wordt of aan een andere cliënt of opdrachtgever verstrekt wordt.

  • Elke aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van de opdracht door AdvoCasso is uitgesloten, tenzij deze aan opzet of grove schuld zijn te wijten en tevens daarvoor dekking bestaat onder de daarvoor afgesloten verzekering. Alle aanspraken vervallen indien opdrachtgever niet schriftelijk reclameert binnen 1 maand na een geconstateerd gebrek, dan wel nadat een gebrek had kunnen worden geconstateerd, maar altijdmaximaal 6 maanden na het gebrek.

  • De privacyverklaring van AdvoCasso staat op www.advocasso.nl en wordt continu bijgewerkt op basis van voortschrijdende inzicht en ontwikkelingen.

Heerlen-Maastricht-Sittard-Roermond-Venlo-Eindhoven- Aken, 1 juni 2023

KVK 55070655  

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart